Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, 25 op Kevät 2022

Osallistuminen etänä videovälitteisesti koko koulutuksen ajan

 

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia. Lähetteiden määrä lasten- ja nuortenpsykiatrisiin yksiköihin on kasvanut voimakkaasti. Resurssien ja psykoterapeuttisen osaamisen riittämättömyys vaikeuttaa varhaisen hoidon toteuttamista, mikä tuottaa ahdinkoa lapsille ja nuorille itselleen sekä heidän perheilleen. Ahdinko välittyy myös lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta ja hyödyllisintä olisi, että tukea psyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten perheet prosessiin mukaan ottaen. Tätä osaamista tarvitaan kaikkialla siellä, missä arjen tasolla kohdataan lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita. Tässä ajattelussa tuki ei rajoitu vain lapseen tai nuoreen, vaan myös kuormittuvia aikuisia tuetaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus on kehitetty vastaamaan sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta ajankohtaiseen, psykoterapeuttisen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Psykoterapeuttinen osaaminen nähdään tässä ensisijaisesti kykynä ymmärtää sisäistä maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapsen kuin aikuistenkin suhteen. Lapsen kohtaaminen on tärkeä osa-alue, mutta tässä koulutuksessa paneudutaan erityisesti yhteisöllisen näkökulman hyödyntämiseen, jota koulutettava ohjaaja osaamisellaan tulee jatkossa koordinoimaan.

Kenelle

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Koulutus täydentää myös neuropsykiatrisen valmentajan osaamista lapsen ja nuoren tunne-elämän haasteiden kohtaamisessa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Tämä tarkoittaa lapsen olemukseen ja tunteisiin tutustumista, diagnostisen intressin sijaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Sisältö

Koulutuksen viitekehys perustuu psykodynaamiseen näkemykseen, jossa lapsen ja nuoren varhaisemmat ja tämänhetkiset tunnekokemukset ovat merkityksellisiä. Vaikeuksien syyt nähdään yleisimmin psyykkisinä sekä akuutteina ympäristöstä johtuvina tekijöinä.

Sisältöalueina mm:
 • Nykyajan paineet lapsen, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta;
 • Oppimiskäsitys joka mukailee tunne-elämän ja psykodynaamisen näkökulman ulottuvuuksia;
 • Keskeisiä psykologisia käsitteitä ja perusperiaatteita;
 • Kuntoutuksen ja avuntuottamisen perusperiaatteita ja toiminnallinen etenemisjärjestys;
 • Psyykkinen kokemusmaailma, itsetunto (self) ja toimiva organisoiva puoli minuutta (ego);
 • Lapsen syvän kohtaamisen vuorovaikutusdynamiikka, työntekijän omat vastatunteet ja herkkyys huomioiden;
 • Vanhempien kohtaaminen, dynamiikka ja perusperiaatteet;
 • Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys psykoterapeuttisen ohjaajan keskeisenä toimintatapana, siitä konsultoiva, apua tuottava työ alkaa.
Keinoja toiminnallisia perusperiaatteita;
 • Yhteisöllisyys ja verkostot;
 • Työntekijän oma ahdistus ja ’sokeat pilkut’, provosoitumisalttius ja vaara olla osa lapsen/nuoren problematiikkaa jopa sitä lisäten, itse ttä tiedostamatta;
 • Psyykkinen oivalluskyky itsestä ja muista ja sen edistäminen;
 • Miten tässä kaikessa kehittyä, miten ottaa oma psyyke työn alle tässä vaativassa ammattiroolissa kehittyäkseen;
 • Psykoterapeuttisen työnohjauksen syvä merkitys ja miten sitä oikeasti ja syvällisesti ymmärtää ja ottaa vakaaksi tavoitteekseen.

Kouluttaja

Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaavana toimii psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen

Suoritustapa

Koulutukseen kuuluu kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yhteensä 12 lähiopetuspäivää, jotka ovat perjantai-lauantai seminaareja). Lisäksi koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä.

Lähiopetus:
Lähiopetuksen keskeisenä tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja liittää uutta tietoa aikaisempaan ja rakentaa tiedoista uuden sisäisen toimintamallin. Sisäistämisprosessin tueksi jokaisen teorialuennon (2 luentoa / pv) jälkeen on ryhmämuotoista, ohjattua työskentelyä ryhmissä. Lisäksi perjantai-iltaisin on mahdollisuus työnohjaukseen.

Itsenäinen työskentely:
• omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely
• henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• kehittämistehtävän tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä
• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
• vertaisryhmätyöskentely
• kehittymispäiväkirja -työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

 

Henkilötiedot*
*
*

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.
Suoritettu tutkinto *
Tähän voitte mielellänne kirjoittaa kysymyksiä kouluttajalle tai esittää muita toiveita.

Tilaukset

osallistumismaksu Verollinen Veroton
Osallistumismaksu 2700,00 2700,00Laskutustiedot
*
*
*
*
Tarkista tietosi. Jos tiedot ovat oikein, paina "Ilmoittaudu".

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUS EHDOT


Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.fi. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 046 6855326 / 045 2799444.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.
Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.